Tavoitteet

Osaamistavoitteet 

Tiedetutoroinnilla opiskelija syventää ja kertaa luonnontieteen tietoja ja taitoja. Opiskelijan esiintymistaidot ja -varmuus sekä itseluottamus ja tiimityöskentelytaidot paranevat hänen toimiessaan ohjaajana, assistenttina tai demonstroijana. Opiskelija kehittyy ohjaajana. Opiskelijan kyky suunnitella ja toteuttaa oma-aloitteisesti erilaisia projekteja monipuolistuu. Samoin kyky esittää ja raportoida oppimaansa niin tapahtumissa koulussa kuin koulun ulkopuolellakin paranevat. Toiminnan kautta opiskelija oppii tuntemaan itsensä paremmin oppijana ja osaajana sekä aktiivisena toimijana ryhmässä sekä kantamaan vastuuta yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.

 

Tarkoituksenmukaisia oppimisen menetelmiä  

Keskeisiä menetelmiä ovat esimerkiksi yrittäjämäinen, yhteistoiminnallinen tiimityöskentely, parityöskentely, raportointi, erilaiset projektit ja vierailut. Ohjaustilanteisiin valmistauduttaessa opiskelijoita kannustetaan pohdiskelevaan, oivaltavaan ja ymmärtävään oppimiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti toiminnassa.   

 

Tiedetutoroinnissa kehittyvät taidot  

Opiskelijan esiintymistaidot ja -varmuus sekä itseluottamus ja -tuntemus sekä tiimityöskentelytaidot paranevat. Opiskelija oppii kuuntelemaan ohjattavaansa, mikä auttaa ymmärtämään ongelman ytimen ja tukee ohjaamistilannetta. Opiskelija kehittyy itsensä ilmaisemisessa. Opiskelijan kyky suunnitella ja toteuttaa oma-aloitteisesti erilaisia projekteja monipuolistuu. Käsitys luonnontieteellisen tiedon soveltamisesta ja erilaisista tutkimusprojekteista laajentuvat. Kyky esittää ja raportoida oppimaansa paranee. Opiskelija kehittyy oman oppimisensa ja arviointinsa omistajana.

Mainokset